Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Jekk negozjant jircievi self biex jiffinanzja l-konsenja tieghu, huwa jhallas lil min jislef somma addizzjonali bi skambju ghall-garanzija ta ‘min jislef biex jikkancella s-self jekk il-vjagg ikun misruq, jew jintilef fil-bahar. Madwar 800 QK, l-abitanti ta ‘Rhodes holqu l- “medja generali”. Dan ippermetta lil gruppi ta ‘negozjanti li jhallsu biex jassiguraw li l-oggetti taghhom jigu ttrasportati flimkien. Il-primjums migbura jkunu uzati biex jirrimborsaw kwalunkwe merkantili li l-oggetti tieghu kienu rtirati matul it-trasport, sew minhabba tempesta jew sinkage.2 Kuntratti ta ‘assigurazzjoni separati (jigifieri, poloz ta’ assigurazzjoni mhux marbuta ma ‘self jew tipi ohra ta’ kuntratti) gew ivvintati f’Genoa fl-14 seklu, bhalma kienu gruppi ta ‘assigurazzjoni appoggati minn weghdiet ta’ artijiet li nhattu l-art. L-ewwel kuntratt ta ‘assigurazzjoni maghruf idum minn Genova fl-1347, u fis-seklu ta’ wara l-assigurazzjoni marittima zviluppat b’mod wiesa ‘u l-premiums kienu intuzivament varjati b’riskji.3 Dawn il-kuntratti ta’ assigurazzjoni godda ppermettew li l-assigurazzjoni tkun separata mill-investiment, separazzjoni tar-rwoli li l-ewwel kienet utli assigurazzjoni marittima. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi L-assikurazzjoni saret hafna iktar sofistikata fl-Ewropa tal-Ktieb tal-Ewropa, u gew zviluppati varjetajiet specjalizzati. Assigurazzjoni tal-proprjeta kif nafuha llum tista ‘tigi rintraccata ghall-Gran Nar ta’ Londra, li fl-1666 devoured aktar minn 13,000 djar. L-effetti devastanti tan-nar ikkonvertew l-izvilupp tal-assigurazzjoni “minn kwistjoni ta ‘konvenjenza f’wahda urgenti, bidla fl-opinjoni riflessa fl-inkluzjoni ta’ Sir Christopher Wren ghal” Ufficcju tal-Assigurazzjoni “fil-pjan il-gdid tieghu ghal Londra fl-1667. “4 Numru ta ‘skemi ta’ assikurazzjoni ta ‘assikurazzjoni gew xejn, izda fl-1681, l-ekonomista Nicholas Barbon u hdax-il assocjat stabbilixxew l-ewwel kumpanija ta’ assigurazzjoni tat-tifi tan-nar, l-” Ufficcju tal-Assigurazzjoni ghad-Djar ” djar. Inizjalment, 5,000 djar kienu assigurati mill-Ufficcju ta ‘l-Assigurazzjoni.5 Fl-istess hin, l-ewwel skemi ta’ assigurazzjoni ghall-assigurazzjoni ta ‘intraprizi tan-negozju saru disponibbli. Perihal Perkembangan Asuransi