Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Jekk negozjant jircievi self biex jiffinanzja l-konsenja tieghu, huwa jhallas lil min jislef somma addizzjonali bi skambju ghall-garanzija ta ‘min jislef biex jikkancella s-self jekk il-vjagg ikun misruq, jew jintilef fil-bahar. Madwar 800 QK, l-abitanti ta ‘Rhodes holqu l- “medja generali”. Dan ippermetta lil gruppi ta ‘negozjanti li jhallsu biex jassiguraw li l-oggetti taghhom jigu ttrasportati flimkien. Il-primjums migbura jkunu uzati biex jirrimborsaw kwalunkwe merkantili li l-oggetti tieghu kienu rtirati matul it-trasport, sew minhabba tempesta jew sinkage.2 Kuntratti ta ‘assigurazzjoni separati (jigifieri, poloz ta’ assigurazzjoni mhux marbuta ma ‘self jew tipi ohra ta’ kuntratti) gew ivvintati f’Genoa fl-14 seklu, bhalma kienu gruppi ta ‘assigurazzjoni appoggati minn weghdiet ta’ artijiet li nhattu l-art. L-ewwel kuntratt ta ‘assigurazzjoni maghruf idum minn Genova fl-1347, u fis-seklu ta’ wara l-assigurazzjoni marittima zviluppat b’mod wiesa ‘u l-premiums kienu intuzivament varjati b’riskji.3 Dawn il-kuntratti ta’ assigurazzjoni godda ppermettew li l-assigurazzjoni tkun separata mill-investiment, separazzjoni tar-rwoli li l-ewwel kienet utli assigurazzjoni marittima. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi L-assikurazzjoni saret hafna iktar sofistikata fl-Ewropa tal-Ktieb tal-Ewropa, u gew zviluppati varjetajiet specjalizzati. Assigurazzjoni tal-proprjeta kif nafuha llum tista ‘tigi rintraccata ghall-Gran Nar ta’ Londra, li fl-1666 devoured aktar minn 13,000 djar. L-effetti devastanti tan-nar ikkonvertew l-izvilupp tal-assigurazzjoni “minn kwistjoni ta ‘konvenjenza f’wahda urgenti, bidla fl-opinjoni riflessa fl-inkluzjoni ta’ Sir Christopher Wren ghal” Ufficcju tal-Assigurazzjoni “fil-pjan il-gdid tieghu ghal Londra fl-1667. “4 Numru ta ‘skemi ta’ assikurazzjoni ta ‘assikurazzjoni gew xejn, izda fl-1681, l-ekonomista Nicholas Barbon u hdax-il assocjat stabbilixxew l-ewwel kumpanija ta’ assigurazzjoni tat-tifi tan-nar, l-” Ufficcju tal-Assigurazzjoni ghad-Djar ” djar. Inizjalment, 5,000 djar kienu assigurati mill-Ufficcju ta ‘l-Assigurazzjoni.5 Fl-istess hin, l-ewwel skemi ta’ assigurazzjoni ghall-assigurazzjoni ta ‘intraprizi tan-negozju saru disponibbli. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi En les quatre principals lligues esportives nord-americanes, un dels dos uniformes es gairebe sempre predominantment blanc, i cada lliga te una regla per determinar quin equip normalment ha d’usar el seu uniforme blanc. Normalment, els equips de National Football League (NFL) i National Hoquei League (NHL) usen els seus uniformes de colors per als partits a casa. Per contra, els equips de la Major League Baseball (MLB) i l’Associacio Nacional de Basquet (NBA) usen els seus uniformes blancs per als partits a casa. No obstant aixo, aquestes regles no son estrictament aplicables per a cap de les quatre principals lligues esportives professionals d’America del Nord. Alguns equips de la NFL, especialment els Dallas Cowboys, prefereixen usar els seus samarretes blanques per a jocs de casa. Quan Joe Gibbs va ser l’entrenador principal dels Washington Redskins – primer de 1981-1992, i de nou del 2004-2007 – els Redskins van usar exclusivament samarretes blanques a casa. Al Regne Unit, especialment en el futbol, ​​els termes “kit” o “strip” (com en “kit de futbol”) son mes comuns (en comptes d’uniformes). Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja L’uniforme militar es el vestit normalitzat usat per membres de les forces armades i paramilitars de diverses nacions. El vestit militar i els estils militars han experimentat grans canvis al llarg dels segles des de colors i elaborats fins a extremadament utilitaris. Els uniformes militars en forma de vestit estandarditzat i distintiu, destinats a la identificacio i la visualitzacio, solen ser un senyal de forces militars organitzades equipades per una autoritat central. Les necessitats utilitaries de la guerra i la frugalitat economica son ara els factors dominants en el disseny uniforme. La majoria de les forces militars, tanmateix, han desenvolupat diversos tipus uniformes diferents. El personal militar de la majoria dels exercits i alguns funcionaris civils pot usar alguns o tots els seguents: combatents, khakis o un altre vestit de treball de color groc. Cada vegada mes reemplacat per roba de camuflatge per al desgast del camp, el treball a l’aire lliure i fins i tot el desgast de l’oficina; vestit de servei, antic servei actiu i roba habitual. Ara usat per a ocasions semi-formals sovint amb formes abreujades d’embelliment (com ara fer servir botons mes dullers o reemplacar medalles amb barres de cinta). Perihal Kostum Pekerja